Všeobecné pravidlá súťaže

Organizátor a partner súťaže

 1. Organizátorom súťaže s názvom „Galaxiáda“ (ďalej len „Súťaž“) je organizácia Learn2Code o.z., so sídlom na ulici Vajnorská 100/A, 83104 Bratislava, IČO: 42 346 703 (ďalej len „Organizátor“)
 2. Partneri Súťaže sú uvedení na www.galaxiada.sk
 3. Miesto konania Súťaže: www.galaxiada.sk alebo www.galaxycodr.com/galaxiada
 4. Organizátor vydáva tieto Všeobecné pravidlá súťaže (ďalej len „Pravidlá“).
 5. Cieľom Súťaže je propagácia moderných vzdelávacích technológie, nástrojov a digitálneho obsahu zamerané na základné princípy programovania alebo tvorbu hier, ktoré sú dostupné na www.galaxycodr.com a na www.kidscodr.sk.

Trvanie súťaže

 1. Doba trvania Súťaže je 01. December 2018 o 20:00:00 hod/min/sek až 24. Máj 2019 o 23:00:00 hod/min/sek.

Účastníci súťaže

 1. Účastníkom súťaže (ďalej len „Súťažiaci“) môže byť iba žiak základnej školy, fyzická osoba, ktorá súhlasí s Pravidlami Súťaže. V prípade neplnoletej osoby za jej účasť v Súťaži zodpovedá zákonný́ zástupca neplnoletej osoby. Každý Súťažiaci je povinný́ potvrdiť a odoslať elektronickou formou svoj súhlas s Pravidlami Súťaže, ktorý sa nachádza na stránke www.galaxiada.sk.
 2. Súťažiacimi nemôžu byť zamestnanci v hlavnom pracovnom pomere Organizátora a jemu blízke osoby v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Ak sa preukáže, že výherca Súťaže je touto osobou, nemá právny nárok na výhru a výhra zostáva k dispozícii Organizátora.
 3. Súťažiaci svojou účasťou v súťaži:
  1. vyhlasuje, že je občanom SR;
  2. vyhlasuje, že všetky údaje a skutočnosti, ktoré uviedol v súvislosti so Súťažou sú úplné a pravdivé, berie na vedomie, že v prípade, ak by tieto údaje a skutočnosti neboli úplné a pravdivé, zodpovedá v plnom rozsahu za škodu, ktorú týmito neúplnými a nepravdivými údajmi a skutočnosťami spôsobí a zaväzuje sa takúto škodu v plnom rozsahu nahradiť.

Podmienky a priebeh súťaže

 1. Súťaž prebieha v 2 kategóriách:
  1. Programovanie s GalaxyCodr (pre žiakov 3 a 4. ročníka. stupňa ZŠ)
  2. Tvorba hier (pre žiakov 2. stupňa ZŠ a primy až kvarty 8-ročných gymnázií)
 2. Kategórie Programovanie s GalaxyCodr prebieha v 2 súťažných kolách, kde 1. školské kolo sa koná na základnej škole pod dohľadom učiteľa od 20. Marec 2019 o 08:00:00 do 20. Marec 2019 o 14:00:00. Žiaci súťažia v 10 programátorských leveloch a do finále postupuje 20 žiakov, ktorí boli najrýchlejší z celého Slovenska. Finálové kolo sa bude konať dňa 24. 05. 2019 v 10 leveloch a 3 najrýchlejší víťazi budú odmenení.
 3. Do kategórie Tvorba hier sa môžu prihlásiť žiaci 2. stupňa a primy-kvarty 8-ročných gymnázií tým, že nahrajú prostredníctvom formuláru na www.galaxiada.sk svoju súťažnú hru.

Vyhodnotenie súťaže

 1. V kategórii Programovanie s GalaxyCodr budú víťazi určení podľa nasledovných kritérií:
  1. Prejdené levely
  2. Prejdené levely so splneným cieľom
  3. Čas, v prípade dosiahnutia všetkých cieľov
 2. V kategórii Tvorba hier, budú 3 najlepšie projekty vybrané podľa najviac hodnotení užívateľov, tzv. likov, pričom každý užívateľ môže dať maximálne 3 liky, každý inému projektu. Ďalšie 3 projekty vyberie odborná komisia.
 3. Súčasťou vyhodnotenia bude odmena učiteľovi, ktorý sa zapojil do súťaže, ktorá bude vybraná náhodným zlosovaním.
 4. Slávnostné vyhodnotenie a odovzdanie cien prebehne dňa 24. 05. 2019 na slávnostnom ceremoniáli.

Výhra

 1. Jednotlivé výhry bude Organizátor zverejňovať priebežne.
 2. Zoznam výhier bude uvedený na www.galaxiada.sk
 3. Každý́ výherca sa zaväzuje, že po oznámení o výhre, bude plniť pokyny Organizátora Súťaže.
 4. Výhry nie je možné meniť ani zamieňať za ostatné výhry.

Oznámenie výhry

 1. Výhercovia budú kontaktovaní a oboznámení o spôsobe odovzdania výhry prostredníctvom telefonátu, e-mailu alebo poštou. Zoznam výhercov Súťaže bude zverejnený v 24. 05. 2019 na stránke www.galaxiada.sk.
 2. Organizátor si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre uvedené výhry boli splnené, alebo nie.
 3. Ak výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa Pravidiel Súťaže, výhra zostáva v prospech Organizátora.

Osobné údaje

 1. Každý Súťažiaci registráciou do Súťaže dáva súhlas so spracovaním jeho osobných údajov na www.galaxycodr.com. Tie môžu byť použité v pozitívnej marketingovej komunikácii Organizátora. Súhlas je udelený dobrovoľne na dobu neurčitú a Súťažiaci ho môže kedykoľvek odvolať písomnou formou na email info@galaxycodr.com.
 2. Každý Súťažiaci zároveň berie na vedomie a súhlasí s tým, že Organizátor alebo sprostredkovatelia v rozsahu a podmienok dohodnutých s Organizátorom sú oprávnení s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania (v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov) a používať údaje Súťažiaceho v súlade s právnym poriadkom SR.

Dane

 1. Organizátor nezodpovedá za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Osobitné ustanovenia

 1. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu Pravidiel Súťaže, na zrušenie Súťaže, na zmenu termínov Súťaže a na zmenu dĺžky trvania Súťaže. Akúkoľvek zmenu týkajúcu sa Pravidiel Súťaže, dĺžku trvania Súťaže alebo zrušenie Súťaže, Organizátor zverejní na stránke www.galaxiada.sk.
 2. Organizátor nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Súťažiacimi.
 3. Výherca nemá právny nárok na zámenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie. Súťažiaci berie na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné podľa platnej právnej úpravy vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Organizátora konečné a záväzné.
 4. Každý Súťažiaci sa môže s týmito Pravidlami Súťaže oboznámiť na stránke www.galaxiada.sk. Zapojením sa do Súťaže vyjadruje Súťažiaci svoj súhlas spravovať sa týmito Pravidlami.

Kontakty

Naše koordináty

48° 10' 4.3896'' N, 17° 8' 20.6268'' E, planet Earth.
info@galaxycodr.com